วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์ราชบุรี

ที่มา :
สำนักงานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี และ สภาวัฒนธรรม จ.ราชบุรี. (2547). 8 ชาติพันธุ์ ในราชบุรี. ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์.

1 ความคิดเห็น: