วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

แผนที่ชุมชนมอญบ้านม่วง


แผนที่ชุมชนมอญบ้านม่วง
และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
อ่านต่อ >>

แผนที่การกระจายตัวของชาวมอญในประเทศไทย


หมายเลข 1 เชียงใหม่
หมายเลข 2 ตาก
หมายเลข 3 อุทัยธานี
หมายเลข 4 กาญจนบุรี
หมายเลข 5 ราชบุรี
หมายเลข 6 พระนครศรีอยุธยา
หมายเลข 7 นนทบุรี
หมายเลข 8 ปทุมธานี
หมายเลข 9 กรุงเทพฯ

ที่มาข้อมูล
ศูนย์มอญศึกษา. (2550). นำชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 42)


อ่านต่อ >>

แผนที่แสดงที่ตั้งหมู่บ้านมอญลุ่มน้ำแม่กลอง




หมายเลข 1 อำเภอสังขละบุรี
หมายเลข 2 กาญจนบุรี
หมายเลข 3 ราชบุรี
หมายเลข 4 อำเภอบ้านโป่ง
หมายเลข 5 บ้านคุ้งพยอม
หมายเลข 6 บ้านนครชุมน์
หมายเลข 7 บ้านม่วง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
หมายเลข 8 บ้านคลองตาคด
หมายเลข 9 บ้านสร้อยฟ้า
หมายเลข 10 บ้านคงคา
หมายเลข 11 อำเภอโพธาราม
หมายเลข 12 บ้านท่าชุมพล

ที่มา
ศูนย์มอญศึกษา. (2550). นำชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 8-9)
อ่านต่อ >>